Όροι Χρήσης Fit Club/Fit Club Card

Όροι Χρήσης Fit Club & Fit Club Card
 
Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία της Fit Club Card

Η Fit&Club Card  είναι µία Εκπτωτική Κάρτα  η οποία παρέχετε σε όλα τα μέλη του FitClub και  µέσω της οποίας εξασφαλίζονται στους κατόχους της ειδικές παροχές, προνόµια και εκπτώσεις από την εταιρεία ED SPORT COMPANY LTD. (αποκαλούμενή στο εξής ως εταιρεία). Η υποβολή σε ηλεκτρονική µορφή ή µε οποιονδήποτε τρόπο αποστολή (ταχυδροµικά, τηλεοµοιοτυπικά) της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας  συνιστούν αµάχητο τεκµήριο ότι ο αιτών γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και αποδέχεται ότι η εταιρεία ρυθµίζουν τα δικαιώµατα και τις τυχόν υποχρεώσεις του κατόχου της.
 
1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1.1. Ως Κάτοχος της FitClub Card   µπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωµα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή κατόχου της FitClub Card. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου κατόχου γίνει δεκτή από την εταιρεία θα εκδίδεται η κάρτα. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή της αίτησης. Η ηµεροµηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ηµεροµηνία έναρξης». Στην κάρτα θα αναγράφεται το έτος κατά την διάρκεια του οποίου η κάρτα θα έχει ισχύ, και µε το πέρας του έτους η κάρτα θα µπορεί να ανανεωθεί αφού δεν θα έχει πια καµία ισχύ και  επίσης ο κωδικός πρόσβασης κατόχου . Ο αιτών θα καθίσταται Κάτοχος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόµια εφόσον λάβει την κάρτα µε τα στοιχεία του.
Η εταιρεία  δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.
 
2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
 Η ιδιότητα του κατόχου της FitClub Card και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.
Υποχρέωση του κατόχου, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος της FitClub, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας όπως επίσης  και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας FitClub Card πριν από την αγορά οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις αυτές. Ο Κάτοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η κάρτα θα παραδίδεται εκ νέου σε αυτόν.
Ο Κάτοχος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ.
 
3. ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ
Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση απόκτησης της κάρτα παραχωρείται στον κάτοχο η χρήση μιας κάρτας που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
Η εταιρεία  είτε θα αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση του Κατόχου μέσω ταχυμεταφοράς, είτε ο Κάτοχος θα μπορεί να την παραλαμβάνει από κάποια διεύθυνση που θα συμφωνηθεί από κοινού. To κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον κάτοχο.
Η FitClub Card δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο Κάτοχος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο Κάτοχος της FitClub Card δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της εταιρείας  και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν εγκαίρως από την ιστοσελίδα της εταιρίας ή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσω της ιστοσελίδας ή θα αποστέλλονται μέσω email ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η αρχική διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την εταιρεία  και αυτή δυνάμενη να ανανεωθεί . Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η εταιρεία
Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας  και ο Κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο Κάτοχος υποβάλλει νέα αίτηση,
 Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας του εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της και εφόσον δεν την έχει χρησιμοποιήσει, στέλνοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την κάρτα FitClub Card στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας.
 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ
Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Κατόχου στο πρόγραμμα της εταιρείας  και ισχύος της κάρτας εφόσον το κάτοχος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα τoυ FitClub για περαιτέρω χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ανανέωσης θα ανακοινωθεί στους Κατόχους μέσω του λογαριασμού του στην ιστοσελίδας της εταιρείας.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο κάτοχος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Η εταιρεία  έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Κατόχων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ή μέσω μυνήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email . Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα ο Κάτοχος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της εταιρείας  ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων. (β) Η εταιρεία εάν  έχει μεν συνάψει συμβάσεις και συμφωνίες  με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στον Κάτοχο ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα. (γ) Η ενημέρωση προς τους Κατόχους της FitClub Card για τις παροχές-προνόμια, τους χώρους των συνεργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν συνεχώς στο πρόγραμμα καθώς και για το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές-προνόμια θα γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας , ή/και  μέσω αποστολής email  στους κατόχους .(δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο Κάτοχος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του Κατόχου στο πρόγραμμα της FitClub Card απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί ο Κάτοχος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τηn εταιρεία και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος . Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Κατόχου προς την εταιρεία τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα της εταιρείας  με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος της εταιρείας  και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. (β) Η εταιρεία έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά τον Ν. 2471/97 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων της εταιρείας . (γ) Η εταιρεία  δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του Κατόχου για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το web site , μέσω email –ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ταχυδρομικών εντύπων ή άλλους προωθητικούς τρόπους , εφόσον ο Κάτοχος έχει συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Κάτοχος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στην εταιρεία και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.
 
ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η εταιρεία  έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Κατόχων μέσω της ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον Κάτοχο με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα/ες ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία  τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα FitClub  , ο Κάτοχος της κάρτας ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της εταιρείας
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εταιρεία  δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της,  δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες της.
Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα της  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα/ες της εταιρείας και ο Κάτοχος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα FitClub Card και FitClub και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνων και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης, όταν ξεκινήσει μέσω δικτυακού τόπου, θα θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
Ο κωδικός αναγνώρισης που θα περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο που θα δημιουργηθεί (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.
 
Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Fit Club και FitClub  Card και ισχύουν από 01/1/2011. Οι Κάτοχοι της FitClub Card  θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή την ιστοσελίδα/ες  της εταιρείας  για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.
 

Συνέχεια